Privacy en klachtenregeling

Belangrijke informatie voor cliënten

Om ons werk te kunnen doen hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Hoe zorgvuldig? Dat is vastgelegd in het Privacy Statement van Park Zuiderhout. In ons privacyreglement werken we de uitgangspunten verder uit.

Wat registreren we en waarom?

Uiteraard registreren we uw naam en adresgegevens. Daarnaast verzamelen we in een zorgdossier gegevens die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Gegevens over zaken zoals godsdienst of ras registreren we in principe niet, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

Alléén met uw toestemming

Park Zuiderhout mag al deze informatie alléén met uw toestemming vastleggen. In de zorgleveringsovereenkomst die u met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. Wanneer onze medewerkers u om persoonsgegevens vragen of andere informatie verzamelen, zullen ze aangeven waarvoor die informatie bedoeld is en wat er mee gebeurt.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De door ons vergaarde informatie bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk. Zodra de gegevens hun doel gediend hebben, vernietigen we ze op een zorgvuldige manier. Voor sommige documenten is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. 

Uw eigen gegevens inzien

U heeft in principe het recht uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u om inzage vraagt of een afschrift wilt hebben, dan regelen we dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Voor een afschrift mogen we een redelijke vergoeding in rekening brengen. U kunt uw gegevens ook aanvullen, verwijderen of corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist zijn. De verantwoordelijke medewerker laat u binnen vier weken na zo’n verzoek weten of en in hoeverre we dan daaraan voldoen. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

Klachten

Wanneer u vindt dat Park Zuiderhout zich niet houdt aan de afspraken uit het privacyreglement, laat het ons dan weten. Als we er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens

Klachtenprocedure

De medewerkers van Park Zuiderhout doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het voorkomen dat zaken niet verlopen zoals het zou moeten. 

Binnen Park Zuiderhout worden alle uitingen van ongenoegen van bewoners en cliënten serieus genomen. Hiermee worden klachten vaak voorkomen.

Zowel voor bewoners als voor medewerkers is een klachtenprocedure beschreven. De klachtenfolder is in het bezit van iedere bewoner en cliënt van Park Zuiderhout. Zij lezen hierin waar en hoe zij een klacht kunnen indienen. U kunt de folder inzien door op knop hiernaast te drukken.