Bestuur en toezicht

Raad van bestuur

Park Zuiderhout heeft een eenhoofdige raad van bestuur: de heer C. Hoek. De raad van bestuur (directeur-bestuurder) heeft de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden en heeft algemene toezichthoudende taken. Deze zijn gebaseerd op de wetgeving, de statuten en het reglement raad van toezicht. Park Zuiderhout hecht grote waarde aan de naleving van de principes van de Governancecode Zorg. De raad van toezicht heeft de eigen afspraken en werkwijzen in verschillende documenten vastgelegd:

De individuele leden van de raad van toezicht hebben ieder een extra aandachtsgebied. In het overzicht hiervan hebben we ook de nevenfuncties, het rooster van aftreden en de mailadressen opgenomen.

De raad van toezicht komt ongeveer zes keer per jaar in vergadering bijeen. Vaak is er dan vooraf een jaarlijks overleg met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en een van de staf- of managementteamleden.
De voorzitter en de directeur-bestuurder hebben regelmatig overleg en bereiden samen de vergadering van de raad van toezicht voor.