Kwaliteit

Park Zuiderhout wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en het levensgeluk van haar bewoners en cliënten. We hebben grote aandacht voor de kwaliteit en veiligheid bij alle zorg die we verlenen en bij de diensten die we leveren. Daarom is continue leren en verbeteren verweven in heel onze organisatie. We zijn graag open over de kwaliteit en veiligheid. Op deze pagina vindt u daarom meer informatie over ons kwaliteitsbeleid.

Ontwikkelingen
Sinds januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  van kracht. Hierin staan de minimale kwaliteitseisen waaraan goede zorg moet voldoen. Naar aanleiding hiervan zijn wij bezig deze eisen uit te werken in een kwaliteitsbeeld. Hierin is beschreven hoe Park Zuiderhout de kwaliteit van alle geleverde zorg en ondersteuning borgt. Park Zuiderhout heeft in concept een kwaliteitsbeeld 2017-2018 gereed. De verschillende betrokkenen zoals de medewerkers, cliëntenraad en raad van toezicht bespreken dit concept in een werkconferentie in september. Daarna zal het definitieve kwaliteitsbeeld gepubliceerd worden op de website. In het document wordt uitgebreid stilgestaan bij onder andere:
• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
• Wonen en welzijn
• Signaleren en opvolgen van zorgrisico’s
• Medicatieveiligheid
• Decubituspreventie
• Gemotiveerd gebruik van vrijheidbeperkende maatregelen
• Leren en verbeteren van kwaliteit (waaronder het leren van incidenten)
• Leiderschap, governance en management.

In de bijlagen is informatie opgenomen over de actuele formatieopbouw en over de tevredenheidsmetingen. We voldoen hiermee aan onze verplichting tot publicatie, zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vereist. 

Park Zuiderhout voert het ISO-certificaat 9001:2008.

Print deze pagina